Appendix A

論文一覧に戻る
本ページのPDF版を見る

STAFF MEMBERS OF THE CO-ORDINATOR'S OFFICE

Project Co-ordinator
Dr. Takeshi Hayashi (1978- )

Associate Co-ordinators
Dr. Shigemochi Hirashima (1978-81)
Mr. Shoji Ito (1981- )
Mr. Hiroshi Sakurai (1978-81)
Mr. Hirokazu Tada (1978-83)
Dr. Masao Yoshida* (1981-82)

Co-ordinating Staff
Miss Akiko Akemine* (1981- )
Mr. Hiroki Fukamachi* (1980-81)
Mr. Tamio Hattori (1982- )
Miss Taeko Hoshino (1981-83)
Mr. Hiroyoshi Kano* (1978-79)
Mr. Yasuhiro Nimura (1982- )
Mr. Katsumi Nozawa (1983- )
Miss Mitsuko Takahashi (1978-82)

* Part-time staff members.